ړۍ ڼ

  ښ     " "
 

ښ

ρښ
ښ ړ ρښ
څ ړ
ښ
ښ ښږ
ȍ ړ
ǁښ ږ ړ
ځ ȍ
ρښ څ ړ
ρښ ډ
ښ ȍ ړ
ښ ړ
ρښ ړ
ښ ښ ړ
ښ ΁ ځی
ړ
ښ
ړ ښ
څ ې ښ ړ
ړګ ړ ρښ څ
(()) ښ څګ
ښ ړ

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .