ړۍ ڼ

  ښ     " "
 ی
ی ښی
ی ړ Ӂڅ
ګ
΁ ی ښ ړ
ی
јړ
ی ړ ې
څ ی ΁
ی ڼ
Ӂ ټ ېږ ښ
ځ
ی ځ ړ
ې јړ
ړ
ړ
ړ ړ
ړ ړ ګ
څ
ځ ډ ګ
ګ
ړی
ټ ړ ύ
ځ ګ ΁ ځ ړ
ړ ږ ټګ ښ
ǘړ ږ
ړ јښ ρǘ
΁
ړ
ړ

ړ څ
ې Ǎ ڼ
ښ ړ
(()) ښ ګڼ
ځ ځ

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .