ړۍ ڼ

  ښ     " "
 



څ ږ
ګ
ǁ ܁ څ
ρ ږ څ
څ
ډ څ
ږ
Ӂڅ ږ
ټ ګ
΁ Ӂڅ څ ګښ
ګ Ϙۍ څ
ρǘ јښۍ څ
ې ټګ ګڼ
ρی یښ ګڼ
څ ΁
ځ ګ ړ
څ
܁
(()) ګ
܁
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .