ړۍ ڼ

  ښ     " "
 

ګ

΁ ړ
΁ ګ

ی
ې Ԙ ګ
ړ
ۍ ښ


ړ ړ ړ
ږ
څ ړ
ǘ

΁ ȍ ړ ځ
΁
ύ ȍ ځ
ړ څ
ԁ
ړ Ԙ
ګ
ځ ګ
ȍ ړ

څګ
ښ
ȍ ښ ړ ګ
څ ړ
ډ
ښ
ږ

ȍ ی
ړ ښ
څ ړ
ډ ΁
څ ږ
΁ ȍ
ې ȍ څ ې

ȍ ټ
(()) ی ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .