ښ ""

  ړۍ ڼ

 

ړګ

څ ې ې ې  ړګ
ې ې  ړګ

ډ ې ې ګځ
څ ې ې ې ړګ

ګ ڼ ښ
ǁ ې ړګ


څ ږ څ ې ړګ

ړ ې ې ړې
ې ړګ

ې ې
ې ړګ

ټ ښ ېږ ې ې
ې ړګ

ړ
ې ۍ ې ې ې ړګ

ږ ې
ې ښ ې ړګ

ې ې ې ړې
ږ ې ړګ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .