ښ ""

  ړۍ ڼ

 

ړ ې


ې


ې ې ې ږ ګ
΁ ګ

ې ګ ې ړ
ې ې

ګ ې
ې ې

ښ
ǡ

ې ې ې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .