ښ ""

  ړۍ ڼ

 

ې

ې ې ږې ېږ ې
ې ې ږې ږ ې

ې ډ ې ړ ې
ګ ړږې ږ ې

څ ږ ې ې ې
څ ږې ږ ې


ې ې
ې ې ېږې ږ ې

ې ې ې
ګ ځ ې ږې ږ ې

ې ې ې ړې
ې ږې ېږ ې

ګ ګڼ ټ ړ
ږې ږ ې

ړۍ ې
ګې ږ ېږ ې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .