ښ ""

  ړۍ ڼ

 

ښ ې

с ې ې ې ښ ې
ېې ې ې ښ ې

ې څګې ې ړې
ښ ډې ې ې ښ ې

ې ېی
ې ʡ ښې ې ښ ې

څګ ې ی ړ
ۍ ښې ې ې ښ ې

ې ې ړ ړ ې ړ
ې ې ډې ړې ې ښ ې

ی ې ښ ړ ې ښ
ې څې څې ې ښ ې

ښې ې ېښې ې ځېې
Ӂ ې ې ښ ې

ې
ې څۍ ګ Ӂېې ې ښ ې

ګې
ښې ې ګ ې ې ې ښ ې

 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .