ښ ""

  ړۍ ڼ

 

ې

ګ ې
ې

ې ې ګځ
ې ې


ټ ټ ګ ې

ې ې ې ې ړې
ډ

ټې
ګ ې

ېږ ې ټ ې ې
ې

ې څ
ې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .