ښ ""

  ړۍ ڼ

 ې څ
ې ې څ

ې ټ ې
ې ې ې ې څ

ې
ې ې ې څ

ې ې ې ړ څ ړ
ګ ښ ې څ

ې ې ې ی ړ
ې څ

ښ ې
ګ ې ې څ

ځ ې ښۍ
ǡ ې څ

ړې ټ ېږ ې ړ
ې ې څ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .