ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ښ ګ  ډ !

١٩٥١ ښی ی ګ ی ښې ږی ی٠ ړۍ ړې ې ګ ښځی ١٩٦٩ ښ ې څ ٠ ی ې ی څګ ښې ԁړ ړ ړی ې څګ ې ځی ٠

ګ ی ښې ې ( T.V) ѡ ړ ې ړ ښې ی ړی .

١٩٩٢ ښ ی ړی ې ړړ ې ١٩٩٣ ی ړ ې ړ ې٠

ې ګې '' ګ ی

ǁې ې ی : ۍ ږۍ ښښ ډې ǁѡ Ӂ څګ ρښ ې ې څګی.
 

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .