ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 

 ی јی ی
΁ ی
ړ
څی
ګځی
ې ښ ې ڼې ی ړ
* * *
څ
ی ی
ېې Ӂېې ې
ې ړګې ګې ړې ړې
ګ یې ΁ ΁ ې
ې .....
ې یې Ӂی ڼ
* * *
ږ ړې ی ټګۍ
ګ ږې
ګ څ یږ ......
ټ ی ی
ی ې ګ ښ یې
یې ځ
ې ې ټ ې јیټ ې .

 

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .