ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 
ډ

 

ګ څګې ی څګ ې
ړ ړ ګۍ ګۍ څګ ې

ώ یځې ړ ښی
ی څګ ې

 

 
: ې ړ ...
: ې ې...
!!!
: ...
: ې ...
: ...
ګ ې ...
: ...
: ګ څګ ...
: ې ږ...
: ګ...
: څ ې...
: ګ څګې...
: ې...
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .