ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ګ ې

ګ ې ې
څګې ې ې ې ګ ې

ی ې ې ڼܘې ځ
ې ځ ښ ې

ګ ی څ ې ی ې ټ
ې ې

ېږ ې ې ښې ې ې څڅ
ې ې څ ې

ې ې ټۍ ی ځ
ڼ ډګ

یܘ ګ ړی ی
څڼې ې Ӂېې څګ ې

ڼ ۍ ې څ
څ ی Ә ې

ԁې ښ ګ
ې ګی ګړګ

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .