ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 ګ ې
یې ښی ې

ځ ې Ԙ ی ې ی ی
څګ ی ګ ې

ې ړ
ρښ ی ې

ې ی ګړ ډ
څ ځ ی ې

܁ څی ړ
ی ګ ګ ی ې

ی یې
ې ی ܘ ې

ی څ " ګ " ې
Ԙ ې ی ې

 

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .