ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 ې ړ ې ګ ځ
ې ځ

ې ګ ی ې ې یې
ی ی ځ

ې ییږ ې ړ ی ړ
ځ ې ی ړ ځ

ړۍ ځ ړ ښܘې یې
ړی ی ړ ځ

ې ګ ډ یې یې
ρې ړ ې ی ځ

ې ې ې ږې یې ی یې ΁јړ
ځ ې ځ

ګ ې ډ ې
ې ې یې ی ځ

ګ ړ ې ې ې ې یې ې!
ځ ی ګ ځ
 

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .