ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 ǘ ی ی ې ډ
ې ی ܁

!
ځی ې ܁

ګ یې ګ ړې ړې
ې ې ܁

ې ې ې ګ څڅ
܁

ی ګ ی یې
ې ی ې ی

ږ ې ګ
ښ ܁

ګ ډ ې ې ړ ی
ې څی ܁

ې ی ګ
ړ ڼۍ ې ګ ګ ܁

ې " ګ"  
ې ܁

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .