ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 ې ی ړې ړې
ځ ی ړې ړې

ʘ ی ې ڼ ڼ
ی ې ړې ړې

Ǎې یځ ې ی ښ یې
ځ ړې ړې

ګ ې ی И ی
ی ړې ړې

ڼ ګ ΁ ښܘ یځ
ی ی ږ ړې ړې

ځ ڼې ړې ې ې
" ګ " ې ی ځ ړې ړې

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .