ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ګ ځ ګ
ګ

یې ډ
ې ې ګ

ԁې ی ی ې
ږ ګ ګ

ګ ! ی
ې ې ې ګ

ی یې ې ړ
ګ

ګ ړ ی
ǁی ی ګ

ټې ې ې یې
ګ

یې ډې
ټۍ ګ

ې ی ې
ې ې ګی ګ

ګ ښ ګ
ڼ ې юیږ ګ

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .