ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ګ څګ ښ ړ ی ېګ
ی ګړګ ی ښ یګ

ۍ څ ې څ ی
څ ښی ړیی ګی یګ

ې ܁ې ی ګ ښې
ې ʘۍ ګ یګ

ې یې ړګې
ڼ ښ ې یګ

یې ې ې ی ګ
ې ړ ی یګ
 

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .