ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 

 

څ ی ګ
ګی یګ

Ӂې ۍ ی ښ ګ ρ
ρی یې ρی ی ښܘ

ړګ ړ
ې ړ

ی ې ګی ښ ې یځ
ښ یږ ې ګۍ

ډ ې ԁې ږ
Ӂږۍ ی ΁

ګ ې ې Ӂیې Ӂیې ې ښې
ڼ ې ې

ښ ښ ښی
یښ څګ ې ځیږ Ӂی

څې یۍ څې
ې ې ګ

ǁ ی ې څ
ی

ږ ی
ې ګ یی ی

ی ې ګ ی ې
ې ګۍ

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .