ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ې ې یی ی
ǘې ې ی یی ی

ځ ΁ ی ی
یې ځ ې ې یی ی

ې ږ ی ی ی ې
ښ ې ېی ی

ی ې ۍ یی ې ǁیې
ی ې ې څ یی ی

ې ښ ښی ی ټۍ ې
ې ې یی ی

ې ړې ې
ځی ې ګ ګ یی ی

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .