ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ې ږ څ
ی ی ړړی

ګ ې ې сیږ ی ږ
ې ۍ یې

ی یښیی
ی ې ی څڼ

ی ې یܘ ړ
ې ځیګ

یې ی ی ړ
یې Ӂیې ۍ

ې ې ې
ښ ې

څ ې ی ܘ ې
ګ ې

ی ګ ې څ ی
ی ځې

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .