ړۍ ڼ

  ښ " "
 څ ݘ ی ی څ ګ ړی ی
ی ͘ ټ ړی ی
ی ی ی ی
ی ړی ی
ی څ ی ی ی یږ
ی ΁ ځ ړی ی
΁ ی ی ړی
ی ی یږ ی ړی ی
ښ ړ ی ښ
ی ږ ی ړی ی
()ی ی ΁ ی јی
ی ی ړی ی

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .