ړۍ ڼ

  ښ " "
 

ې

ې
یږ ې ی ې

ی ی ځ
ې ړ ې

ړ ی ډ ی ی ې ځ
ځ ې ړ ڼ ې

یې Ǎ
ې ړې ی

Ӂیې ې ې Ԙې ی
ې ې

ې ی ی ی
΁ ړ ې

ګی ږ یې ړ ې
ې ی ې

ړ ې ې
ې

ګې ې ړ
څ ې ې

ګ ګ ی ܘ ی ګ

ی ې

ړ ې ې
ې ې ې ې

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .