ړۍ ڼ

  ښ " "
 ی یی ډ ی ی
ی ی

ی ی ی ی ی
ی ی څ ی

ګ ی ی ګی ی ړ
ی ی ډی ی

ی ی
ی ی ړی ی ی ی

ʡی ی ځ ی
یړ ,() ی
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .