ړۍ ڼ

  ښ   " "
 

ړ

ړ ی ړګی
ګ ی ی ګ ړګی

یګګی ښ ګ څ ی
ې ړګی

ګ ې ګ ړ ی
ې ګځ ې ړګی

ې ې ې ړ ی Ӂی
ې ې ړګی

ԁ ې یڅ ڼ ی
ڼۍ ې ړ Ԙ ګی ړګی

ځ ځ ی ګیګې ی ΁
ی ی ړګی

ګ ی ګ ې ښ ی
ی ( ) ډی ړګی

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .