ړۍ ڼ

  ښ " "
 

ې ړې

ې ځ څ ړې ΁ ې ړې
ې Ӂیې ګې ې ې ړې
 


ې ې ې ړې
 

ړ ې ی ی
یګړی ی یی ې ې ړې
 

ی
ې ړې ې ې ړې
 

ځ Ԙ ی ی ې ی ی
ی یښ ی ې ړې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .