ړۍ ڼ

  ښ " "
 

ې ی

څ ې ځ ې ګ ی
ی ی ې ګ ی

ګ ییږ یې ښ ړ
ی ی ی ې ګ ی
.
ې ې ډې یې ړې
ې ی ې ګ ی
.
ې یې ېې ڼ ړ
ې ګ ی

ې ګ ښ ګ
ړۍ ې ښ ې ګ ی

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .