ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ې ԁې
څ ې ې

ۀ ځ ۀ ړ
ټې

ګ ې ǘړ
ې ې ې

ړۀ ځ ې ۀ
΁ې ګۍ ې

ې
ښې

ې ښې ګ
ې ې ې

ړۀ ې ړ ځ
ښ ې

ۀ ې ګې ې
ې

Ӂ ړ ې
ړې ې ې

څ ې ۍ ې ګڼ
ې Ӂ ې

ځ ځ
ځ "" ګې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .