ښ ې ǁ

  ړۍ ڼ

 

ښ ې ( ǁ ) ډ

ښ ې ( ǁی )  ی ١٣١٢ ې ې ګ ې ( ) ې ې ېږېی ی ړۍ ړې ې ې ښځ څ ې ١٣٢٥ ې ښځ ی ړ ԁږ ځګړ ګ ې ͘ ې ځې . ١٣٣١ ې ې ې ټګ ې ې ټګ څ ټګ ړ ١٣٣٤ ې ې څ ړ ې ې ې ې ړ . ١٣٣٩ ې ډ ΁ ډ ېې ΁ ې . ې ( ǁ ) ې ΁ ې ١٣٣٠ ې ې ړې ښ ې ډې ښ .

( څېې) څ


 

ښ ې ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .