ښ ې ǁ

  ړۍ ڼ

 

ʘ

    ړ  
ږ  ې 
 

  ې  
ې

ې ې ډډ ګځ
 ې څې ګې  

ې  
ځ  ړګی     

   ې  
ې  ۍ ې
  

     ې
  ې     
 

ږې  ې ʘ ( ې)
     


 

ښ ې ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .