ښ ې ǁ

  ړۍ ڼ

 

ې ګې

څ ې ې ګې ې
ښې ې

ې ګڼ
ګې ې ې

ې ې
ګې ګ ې

ګې ې ې ګ ې

ګ ې ګې ګ ې

ګې ګ ږ
ځ ې ګۍ ΁ې ېې

ګ ې ی
ې ې ګې څې

ګ ې (ې ) ګې ی
ګې ې ګ ې ې


 

ښ ې ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .