ښ ې ǁ

  ړۍ ڼ

 

ګې ړ
ړ ښی

ې ګڼ
ې     ې

ګګ ې ې ړې
ېی ښ

څګ ۍ ې ې
ې ځ

ې     ې
ې ړ

( ې ) ړ ې ې ی
ځ ړې

ښ ې ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .