ښ ې ǁ

  ړۍ ڼ

 

ېۍ ې ړ ...

ېۍ ې ړ
ېږ ې ګځ ېی

ګړګ
ښ ې
ږډۍ
ېږ ې ګځ ېی


ګځ ǘ
ې څې ګې
ېږ ې ګځ ېی

ېۍ ې
  ρ
ټ ګېږ ΁ ځ
ېږ ې ګځ ېی

ې ې
ې
ې ې ګېی
ېږ ې ګځ ېی

(ې ) ړ ړږ 
ړې ګۍ ې ږې
ړ ی
ېږ ې ګځ ېی


 

ښ ې ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .