ښ ې ǁ

  ړۍ ڼ

 

  ګ ې

ګ      ې  ګې ې  ې
  ې     ې      ې  ې

      ږ  ې сې
  ې ړې  ې  ې 

  ې            
ګې      ΁    ې ې

ې        ګې  ګ
      ښ ې 

  ې  ې ې  ې   ې ګ    
ځ ډېې ګې  ګ    ې

    ډې    ېږ
    ې ې   ړ  ې 

ې      ې  ځ  ړ  ړ     ې   
    ې  ړې  ګ  ې 

ې ې  ې    јړ   
ږځ  ګ ښ ړ  ې  ې  ې 

ј ې  " ې " ې ی
  ې ړې  ې ې 


 

ښ ې ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .