ښ ې ǁ

  ړۍ ڼ

 
ښ ې

ټ     ړ      ړ 
  ې  ګګ  ې ړ      ړ 

ړ  ې ښ ګ ې
ې      Ϙ     ړ 

    ې ګېی  ی    ړ    ګړ
ې          ړ 

    ډ  ې        
ې    ړې   ړ 

ې ړ  ړې Ә ډ
  ډږ      ړ 

(ې ) ې ڼې ښې ې
  ړ    ړ


 

ښ ې ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .