ښ ې ǁ

  ړۍ ڼ

 

ې

څ        ې      
  ګۍ  сې    

  ړ           ې
څ       ښ          

      Ϙ   
    ګ    

     
       

         
       ې  ې     

( ې )  ړ       ډǘ  
   ј        

ښ ې ǁ

ړۍ ڼ


 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .