ښ ې ǁ

  ړۍ ڼ

 

 

  ړ      ې  ی  ې  ی
  ې    ګ  ړی  ې  ی

      ې       ې 
  ی  ې    ې  ګی  ې  ی

    ې  сږ  ډی    ې  ې
  ې  ې  ګټی  ې  ځځی  ې  ی

  ې  ې  ډې         ټږ
ښږ  ې    ې  ی  ې  ی

    ې     ړ  ګې  ې 
  ې    ې    ځ  ی  ې  ی

(ې)  ې  ې    ګڼ      ې
   ړ  ې    ې  ی  ې  ی


 

ښ ې ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .