ښ ې ǁ

  ړۍ ڼ

 

ې ې ځګړې ڼ
" ټ "

ې
ښ ې
ګ ې
ېۍ ې
ې ګې
ܘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .