ښ ()

  ړۍ ڼ

 

څګ

څګ
ځی ې ې ی
ی ښی ی
ې ټ ی ې ې ی


ې ځ ړ
ړی ی څ ی ی
ې ی ې ړ

ې
ڼ ګ ی
ې ګې څ ی
ګ ګ ی

ې ΁
ی ی ی
ې ې ییږ
ې ې ی ی

څګ
ځی ې ې ی
ی ښی ی
ې ټ ی ې ې ی

ښ ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .