ښ ()

  ړۍ ڼ

 

  ǁې   ځ
ې ځ   ǁې   ځ

ګې   ړ ې ټ ې ې ې
  ǁې ړ ړ ې   ǁې ځ

ځ ې     ې ې ړ 
сې ځ   ǁې   ځ

ې یځ ګ    ړ
ی ځ ې ǁې ځ

ی " " څ
ځی ځ ې ΁ ځ ǁې ځ

ښ ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .