ښ ()

  ړۍ ڼ

 

ګې ې یږ ې ړیږ ڼ ې
ی ی ې

ې ګ ګ
ی ې

څ ې ې څ
ړ ې ې

ځ ی ځی یږ ګ ړ
ې ǘږ ې ې

ځ ځ ې
ړ ې ې ی ې
 

ښ ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .