ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 

ې


ǘ
ټ
ګ
ې ې

--

ټ ګ
ېږ
ې ځ
ې ېږ

--

ې ړ
ښ ړ
ړ ېږ
ګ

--

Ӂېڅې ې
ځ ښ ې ځ
ځ ښ ې ځ ځ
ښ

--

ې ړېې юېږ
ګ ټۍ ړ ږېږ
ې ې ې ډۍ ې
ۍ ړ ږېږ

--

څڼې ځېې
ځېږ
ې ګړ ګ


--

ې ې ړ
ږ ګ
ې
ې ǘټ ګ

--


ږ ǘړ ǘړ
ې ې ې
ǘړ

--

ټ ګ
ېږ
ې ځ
ې ېږ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .