ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
  


ړ
ې ړ ې ښ
ې ړ

ګ ې
ې ې
ښ
ړ ې

ې ې ډې ې ې
ې ې
ј
ډېې ې ې ړ ې ې

ې ې ټ ړ
څګ ې څګ ې
څ ځ ځ
ې ګړ ې ګ ې

څ ې څ ې
ې ځ ځ

ځګړ


ځې ړ
ې ړ ې ښ
ې ړ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .