ې " ۍ "

  ړۍ ڼ

 

 

ږ ې ړ ځې ړ
ړ

ډ ! ې ږ ښ
ږ څ ځ ې ډې ړ

 

: څ ې ....
: ی ...
: ځ ې ....
: ړ...
: ېږ ...
: ԁ ....
: ې ...
: ې...
: ې ...
: ...
: ړ ...
: ې...
: ...
: یې ېې...
: ې ...
: ې ...
: ...
: ځ څ...
: څګ ...
: ځ څ ...
: ې څ ...
: ږ ې ...
: ې ...
: ...
: ګ ...
: ...
:
: ې...
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .