ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

ړ ړ
ښې ېېږ ڼ

ې ړ ې څ ې
ې ې ې


ښې ې

ې ګ ږ
ېږ

ړې
ږ ګې څ

ځ ېښ
ې ې ګ

ځ ګګ
ې ګ

ښې ۍ ګ ې
ږ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .