ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
  

ځ څ ړ ګ ې
ې ې

ړګ ړ
ې

ې ګ ړ Ӂ
ړګ ǘړ ړ ې

ړ Ӂږۍ
ې ډې ې

ګ ګ ېږ
ې ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .