ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

ړ ېږ
ډې ځ ړ

ې ړ ې
ړ ې ړ

ډې ې ړ ې ې
΁

ې ې ړ څ ې
ې ږې ښ

ې څ


ۍ ې ې
ډ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .