ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

څ ې ګ ګ
ǘ ګ

ۍ ډې ǘ
ې ړې ې ګ

ې ԁې ګګ ې! ې ې ړې
ټټ ګ

ټ ې ځې
ې ې ې ړګ

ږ ې ې
ړ ې ې ې ګ

ګ ې
ښ ړ ۍ ګ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .